Общи разпоредби

Чл. 1. (1) Чрез "МАСОВКА" ООД – дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес за контакти: гр. София, ул. “Казбек” №30, вход Е, апартамент 008, ЕИК: 203582045, предлага определени стоки за продажба.

(2) С настоящите общи условия се уреждат отношенията между „МАСОВКА” ЕООД от една страна и от друга страна – всяко от лицата, използващи услугите на cacheroom.com, наричано по-надолу „ПОТРЕБИТЕЛ”. Уредените с настоящите Общи условия отношения между лицата по предходното изречение са две групи:

-отношения, възникващи във връзка с използването на www.cacheroom.com

-отношения, възникващи във връзка с покупката на стоки, чрез използването на www.cacheroom.com.

Чл. 2. За да можете да използвате услугите в този сайт, Вие следва изрично да приемете настоящите Общи условия. Това приемане се извършва чрез маркиране на полето „Съгласен съм с общите условия за ползване”, при отправяне на запитване към Вас дали приемате Общите условия за използване на сайта.

Чл. 3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да използва услугите на www.cacheroom.com единствено за лични/нетърговски цели.

II. Общо описание на услугите

Чл. 4. Cacheroom.com предлагат на ПОТРЕБИТЕЛЯ възможност за извършване на онлайн заявки за закупуване на стоки от сайта. Те Ви предоставят богат избор на реномирани търговски марки с подробни описания и снимков материал, както и възможността да закупите бързо, удобно и лесно харесани от Вас стоки, които ще бъдат доставени до избран от Вас адрес.

III. Предлагани стоки

Чл.5 (1) Cacheroom.com съдържат оферти относно предлаганите стоки. Тези оферти могат да бъдат отделени и подредени по различни показатели, съобразно желанието на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(2) Офертите съдържат основната информация за предлагания продукт (съобразно неговия вид) и цената на продукта. Офертите са придружени със снимков материал.

(3) Указаната във всяка от офертите цена на отделната стока е за един брой от нея.

IV. Регистрация

IV. Регистрация

Чл. 7. (1) Регистрирайки акаунт, посредством използването на имейл, ще си спестите въвеждането на име, телефон и адрес всеки път, когато пазарувате и освен това получавате допълнителни привилегии, като това да научавате първи за нашите специални оферти и отстъпки.

(2) При попълване на електронната форма за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯT е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другата изискуема от електронната форма информация, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна.

В случай, че при попълване на електронната форма за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯT предостави неверни данни или в срока по предходния член не са отразени настъпили промени в тези данни, cacheroom.com имат право да спрe незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ и достъпа до клиентския му профил.

(4) Преди изпращане на регистрационната форма от ПОТРЕБИТЕЛЯ , същия може свободно да поправя въведената от него информация в тази регистрационната форма.

V. Заявка за покупка

Чл. 8 (1) Продуктите, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ има намерение да купи следва да бъдат добавени от него в неговата „Кошница”.

(2) Добавянето на определена стока в „Кошницата” става чрез натискане на наименованието или снимката на конкретния продукт и след това натискане на бутона „ДОБАВИ В КОШНИЦАТА”.

(3) За да прегледа продуктите в „Кошницата” си ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да натисне бутона „КЪМ КОШНИЦАТА” в малкия прозорец, който се появява при придвижване на мишката в най-горния десен ъгъл на екрана.

Чл. 9. (1) Заявките за покупка на стока се извършват чрез попълване на специален формуляр.

(2) Заявката за покупка се появява при натискане на бутона „ПЛАЩАНЕ” в секцията „КОШНИЦА”. След това, за да подаде заявката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да попълни полетата в нея, като задължителните за попълване полета са отбелязани със звезда (*). Преминаването към всеки следващ раздел от заявката се извършва чрез натискане на бутона „ПРОДЪЛЖИ”. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се върне към предишен раздел от заявката като натисне бутон „Редактирай”, намиращ се от дясната страна на наименованието на раздела.

(3) В заявката автоматично се описват видът, количеството и точната крайна цена (с включено ДДС) на стоките, съобразно съдържанието на „Кошницата” на ПОТРЕБИТЕЛЯ, което той е въвел по-рано.

(4) При попълването на заявката за покупка ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да представи вярна и точна информация.

Чл. 10. (1) Поръчката е направена с натискане на бутона „ПОРЪЧАЙ” в секцията „ПЛАЩАНЕ”.

(2) Действието по предходната алинея, извършено от ПОТРЕБИТЕЛ, представлява волеизявление за сключване на договор между ПОТРЕБИТЕЛЯ и "МАСОВКА"ЕООД съгласно условията, посочени в заявката.

Чл. 11. В срок от 1 работен ден от получаване на заявката представител на "МАСОВКА" ЕООД изпраща на ПОТРЕБИТЕЛЯ електронно съобщение, с което потвърждава получаването на зявката или уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ, че поръчаният от него артикул не е в наличност.

VI. Отказ за доставка

Чл. 12. „МАСОВКА”ЕООД има право да откаже да достави поръчана стока поради технически или организационни причини. За този отказ се изпраща изрично уведомление до ПОТРЕБИТЕЛЯ на посочената от него електронна поща.

VII. Законова гаранция

Чл. 19. „МАСОВКА” ЕООД напомня за наличието на законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба.

VIII. Oтказ за получаване на доставена стока и връщане на получена стока

Чл. 20. (1) ПОТРЕБИТЕЛ, пoдал заявка за купуване на стока от cacheroom.com, има право да върне тази стока само в следните случаи:

1. Ако доставената стока не е тази, която е поръчана от ПОТРЕБИТЕЛЯ;

2. Ако доставената стока е с недостатъци;

3. Ако при транспортирането стоката е била повредена;

4. Ако цената, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да заплати, не е тази, която е била посочена в САЙТА;

5. Ако не е спазен срокът за доставка.

(2) Извън случаите, изброени в предходната алинея, ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да откаже да получи и заплати стока, за която е подал заявка за закупуване. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ стори това, той дължи заплащане на извършените разходи за доставката и за връщане на стоката обратно на "МАСОВКА" ЕООД.

Чл. 21. (1) След получаване и заплащане на стоката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да поиска връщането й на "МАСОВКА" ЕООД и възстановяване на платената от него цена в следните случаи:

1. Ако стоката има недостатък или несъответствие, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед на стоката;

2. Ако при употреба на стоката се установи, че тя има дефект, който я прави негодна за предназначението й;

3. В случаите на отказ от договора съгласно разпоредбите на чл. 25-27 от тези Общи условия.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да упражни правата си по предходната алинея в случай, че представи касовата бележка за закупуването на продукта.

Чл. 22. Ако е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката се подменя в срок от 3 (три) работни дни след получаване на уведомление за несъответствието, изпратено от ПОТРЕБИТЕЛЯ до "МАСОВКА" ЕООД посредством системата.

Чл. 23. (1) В случай на желание от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ да замени закупен артикул от САЙТА срещу същия артикул в друг размер или срещу друг артикул, закупеният артикул се изпраща обратно с куриер следвайки процедурата описана в системата за връщане и замяна за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ, само и единствено при условие, че стоката е в първоначалния си вид и не е била използвана и опаковката и касовата й бележка са запазени.

(2) Заместващият артикул се изпраща на ПОТРЕБИТЕЛЯ, съгласно разпоредбите на настоящите общи условия, на посочения от него адрес за доставка, за сметка на "МАСОВКА" ЕООД при условие че поръчката попада в промоционалните условия за безплатна доставка.

Чл. 24. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 26, ал. 2 и чл. 27, в 14-дневен срок, считано от датата на:

1. приемане на стоките от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ, или

2. приемане на последната стока от ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно.

(2) "МАСОВКА" ЕООД предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ стандартния формуляр за упражняване правото на отказ съгласно приложение № 6 от Закон за защита на потребителите. Този формуляр представлява Приложение № 1 към настоящите Общи условия.

(3) За да упражни правото си на отказ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да уведоми за името си, географския си адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението му да се откаже от договора с недвусмислено заявление. За да упражни правото си на отказ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва стандартния формуляр за отказ, представляващ Приложение № 1 към настоящите Общи условия или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора.

(4) За да спази ПОТРЕБИТЕЛЯТ срока за отказ от договора, е достатъчно той да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора, посочен в чл. 23, ал. 1, т. 1 и 2.

Чл. 25. (1) Ако ПОТРЕБИТЕЛ се откаже от сключен между него и "МАСОВКА" ЕООД договор, "МАСОВКА" ЕООД ще възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички плащания, които е получил от него, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от ПОТРЕБИТЕЛЯ начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от "МАСОВКА" ЕООД), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ информира”МАСОВКА" ЕООД за неговото решение за отказ от договора. "МАСОВКА" ЕООД ще извърши възстановяването, като използва същото платежно средство, използвано от ПОТРЕБИТЕЛЯ при първоначалната транзакция, освен ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично не се съгласи за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(2) "МАСОВКА" ЕООД няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от "МАСОВКА" ЕООД.

(3) "МАСОВКА" ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не му представи доказателства, че е изпратил обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Чл. 26. В случай на отказ от договора ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да поеме преките разходи по връщане на стоките. Чл. 27. В случай на отказ от договора ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Чл. 27. В случай на отказ от договора, ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

X. Начини на плащане

Чл. 28. Заплащането на цената на поръчана стока се извършва по един от следните начини по избор на ПОТРЕБИТЕЛЯ:

1. С наложен платеж – в момента на извършване на доставката сумата се предава на служителя на куриерската фирма.

XI. Недопустими действия

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да извършва злоумишлени действия – разпространяване на вируси и други действия, нарушаващи права или интереси на „МАСОВКА” ЕООД и/или на трети лица.

XII. Лични данни и тяхната защита

Чл. 32. (1) „МАСОВКА” ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

(2) Сайта гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване на тази информация е възможно единствено в случаите, когато тя е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

(3) „МАСОВКА” ЕООД може да използва събраната статистическа информация за посещаемост на САЙТОВЕТЕ, за да изготвя вътрешни статистики за целите на маркетинговите си кампании.

Чл. 33. (1) С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до „МАСОВКА” ЕООД на посочените в сайта адрес и e-mail за контакти.

Чл. 34. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема употребата на "бисквитки" от страна на „МАСОВКА” ЕООД , които ни помагат да ви предоставим възможно най-добрата според нас услуга.

XIV. Граници на отговорността

Чл. 35. „МАСОВКА” ЕООД прави всичко възможно за да поддържа вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.

Чл. 36. „МАСОВКА” ЕООД не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба.

Чл. 37. „МАСОВКА” ЕООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в други сайтове.

Чл. 38. „МАСОВКА”ЕООД не носи отговорност за невярност на посочената от производител информация за характеристиките на дадена стока.

XV. Промени в общите условия

Чл. 39. (1) В случай на промяна в Общите условия, новите Общи условия имат действие по отношение на регистриран ПОТРЕБИТЕЛ, в случай че „МАСОВКА”ЕООД ги изпрати на предоставената от него електронна поща и този ПОТРЕБИТЕЛ не заяви в дадения му срок, че отхвърля промяната в Общите условия.

(2) В случай на промяна в Общите условия, новите Общи условия не се прилагат към отношенията, възникнали във връзка с покупка на стока, за която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил заявка.

(3) Фирма „МАСОВКА” ЕООД запазва правото да прави висички необходими промени Общите условия по всяко време.